Избор на енергийно ефективни източници
Избор на енергийно ефективни източници

Съществува разнообразие от енергийни източници. Всеки източник има характеристики, които го правят в по-малка или по-голяма степен подходящ за Вашите потребности.

Сравнителна характеристика на енергийни източници за отопление

На следната графика е представено сравнение на себестойността на произведената енергия за отопление за градовете София и Варна, при използване на различни системи за производството й. Сравнението е направено за компютърно симулирана отоплителна инсталация на жилищна сграда с мощност до 100 kW и на основата на актуални към Юли 2010 г. цени.

Сравнение на себестойността на произведената енергия за отопление за градовете София и Варна

Както е видимо от графиката, икономически най-обоснована би била употребата на сондажна или водно-въздушна термопомпа.

Разбира се, при избора на подходящ енергиен източник са важни не само ниските експлоатационни разходи, а и срокът на откупуване на вложените инвестиции, поддръжката и опазването на околната среда.

Понякога икономическият предпочитан енергиен източник не е наличен в необходимите количества в дадения географски район или съществуват други пречки пред употребата му. Освен това данните варират според мощността на инсталацията. Свържете се с нас, за да определим кое е най-доброто решение за Вашия конкретен случай.

Сравнителна характеристика на енергийни източници за охлаждане

По подобен на по-горния начин, на следващата графика е представено сравнение на себестойността на произведената енергия за охлаждане за градовете София и Варна. Сравнението е направено за компютърно симулирана охладителна инсталация на жилищна сграда с мощност до 100 kW и на основата на актуални към Юли 2010 г. цени.

Сравнение на себестойността на произведената енергия за охлаждане за градовете София и Варна

Като цяло, за охлаждане на симулираната сграда, е видимо предимството в разходите на сондажната термопомпа. Дали това е най-доброто решение във Вашия случай предвид останалите обстоятелства, може да се разбере чрез детайлизиран анализ. Моля, обърнете се към нас за повече информация.

Видове енергийни източници

Източниците могат най-общо да бъдат разделени на изкопаеми и възобновяеми. Петролът и газта, например, спадат към първата група, а вятърната и слънчева енергия — към втората.