Разработени проекти
Разработени проекти

Вижте списъка на някои от нашите разработки, свързани с енергийна ефективност и дейности в областта на проектиране и консултантски услуги в гражданското строителство, промишлеността и енергетиката.

Текущи проекти

В момента фирмата работи по изпълнението на следните проекти:

 • 23.02.2024 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Подмяна на амортизирани тръбопроводи от топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй между камери К-13А-6 и К-13А-7
 • 09.02.2024 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Преустройство на помещение ИЛК118
 • 19.06.2023 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Изпълнение на енергоефективни мероприятия в „Учебно тренировъчен център“
 • 31.05.2023 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Реконструкция на сградна канализационна мрежа, ВиК и отоплителна инсталация, при запазване на съществуващите топлоизточници и отоплителни тела, в ПОК „Леденика“
 • 27.03.2023 г. КМС ЕООД: Подмяна на секции 5BK, 5BY, 6BK, 6BY, BE, BF, BG, BH
 • 23.03.2023 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Промяна местоположението на разпределителни тръбопроводи от ВОИ на система UM05 и подмяна на тръбопроводите от системи GH01-дъждовна канализация, GH02-фекална канализация, UK-питейна вода (топла и студена), под кота 0,00 м на сграда ИЛК

Разработени проекти

Отопление, вентилация и климатизация

Обследване за енергийна ефективност

 • 11.04.2023 г. Обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Драгоман
 • 10.04.2023 г. Обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Кюстендил
 • 19.05.2016 г. „Геоексперт България” ЕООД: Обследване по енергийна ефективност на сгради на Агенция Митници
 • 08.03.2016 г. „Свеко Енергопроект” АД: Обследване по енергийна ефективност на съществуваща административна сграда на „Сименс” ЕООД
 • 19.02.2016 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Енергоефективни мероприятия на сграда „Център за управление на авариите”, ДиК и автотранспорт
 • 02.02.2016 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Обследване по ЕЕ и оценка на постигнати енергийни спестявания на сграда СББ (спец. корпус - 3) собственост на „АЕЦ Козлодуй" ЕАД
 • 07.12.2015 г. НОИ: Обследване за енергийна ефективност съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) и Наредба 16-1594 от 13.11.2013 за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради
 • 26.10.2015 г. Община Берковица: Изготвяне на енергийно обследване на сграда на Общинска администрация Берковица, сграда на Районно управление на МВР - гр. Берковица и сграда на РУ ПБЗН
 • 19.08.2015 г. „Софийски имоти” ООД: Изготвяне на становище и проект по енергийна ефективност за реконструкция на печатница „Спектър” на ул. "Карнеги" № 11А
 • 29.01.2015 г. „БИЦ-ИЗОТ” АД: Заснемане и изготвяне на екзекутивна документация, съставяне на технически паспорт, обследване и сертифициране за ЕЕ на сграда „Механичен цех” със ЗП 4320 м2
 • 29.01.2015 г. „БИЦ-ИЗОТ” АД: Заснемане и изготвяне на екзекутивна документация, съставяне на технически паспорт, обследване и сертифициране за ЕЕ на сграда „Технологичен корпус А1” с РЗП 5961,6 м2
 • 29.01.2015 г. „БИЦ-ИЗОТ” АД: Съставяне на технически паспорт, обследване и сертифициране за ЕЕ на сграда „Хайтек парк-ИЗОТ” с РЗП 7693,39 м2
 • 30.09.2014 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Детайлно обследване за ЕЕ и изготвяне на проект за изпълнение на предписаните ЕЕМ на сгради: Нафтено-маслено стопанство, Склад за хидразин, Помпено помещение, Сграда за обработка на вода за бризгални басейни, Помещение помпи за неутрализационна яма и басейн за утаители, Сграда инсталация за дозиметричен контрол
 • 04.09.2014 г. „Софийски имоти” ООД: Енергийно обследване и изготвяне на сертификати за административна сграда находяща се в гр. София, ул. „Карнеги" No 11А и промишлена сграда находяща се в гр. София, жк. „Дружба 2"
 • 31.03.2014 г. „БИЦ-ИЗОТ” АД: Заснемане, изготвяне на екзекутивна документация, съставяне на технически паспорт, обследване и сертифициране за ЕЕ на сграда на „БИЦ-ИЗОТ” АД

Анализи

 • 26.04.2018 г. „Уорли Парсънс Нюклиър Сървисис“ ЕАД: Консултантски услуги по проект за АЕЦ El Dabaa в Египет
 • 04.12.2018 г. ДП РАО: Анализ на състоянието на отоплителната сградна инсталация в СБК-1
 • 15.03.2018 г.„АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Оценка на техническото състояние и остатъчния ресурс на вентилационните системи в ХОГ
 • 09.06.2017 г.НЕК ЕАД: Анализ на възникване и развитие на пожар от запалване на масло в ПАВЕЦ „Чаира“
 • 11.12.2015 г. „Биоуин проект” ООД: Изготвяне на оперативен доклад за пилотните съоръжения (отоплителната инсталация), системен и компонентен анализ за пилотните съоръжения и сравнителна оценка и доклад за ефективността на пилотните съоръжения на ОДЗ „Радост” – гр. Симитли
 • 16.09.2013 г. Община Банско: Становище относно разширение на обхвата на проект „ВЕИ и ЕЕ в общинска образователнаинфраструктура в гр. Банско и гр. Добринище“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г.

Инвестиционни проекти

 • 12.12.2023 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Проектиране на тема: „Модернизиране климатизацията на сървърни помещения”
 • 12.12.2023 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Изместване на тръбопроводи техническа вода гр. А на II и III система на 4 бл. извън Машинна зала
 • 08.12.2023 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Изпълнение на енергоефективни мероприятия в Административна сграда на ЕП-2
 • 06.10.2023 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Допьлнение на работен проект на тема: Проектиране на специализирани помещения в БМР за нуждите на цех „Оборудване на I-ви контур“
 • 07.04.2023 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Актуализиране на работен проект на тема: „Проектиране на специализирани помещения в БМР за нуждите на цех „Оборудване I-ви контур"
 • 14.02.2023 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Преустройство на част от гаражните клетки на Автобаза 1 в офис помещения
 • 25.11.2022 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Изграждане на нови тръбни трасета за захранване с топлинна енергия на сгради с кадастрални номера 596 и 360 към отдел „Логистика на запасите”
 • 22.11.2022 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Изграждане на стоманобетонни шахти и монтаж на спирателни арматури Ду250 на подземни тръбопроводи за рециркулация за техническа вода – отговорни потребители, група А от система QF на 5 и 6 блок
 • 23.08.2022 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Обновяване на специализирано кухненско оборудване в Стол 2
 • 07.06.2022 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Изграждане на площадка, с прилежащи комуникации, за разполагане на офис - битови контейнери, източно от сграда НРЗ - 6ЕБ
 • 29.04.2022 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Монтиране на спирателна арматура на сливните тръбопроводи на система техническа вода група „А” на 6-ти ЕБ
 • 08.04.2022 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Проектиране на тема: Изпълнение на енергоефективни дейности по сграда „Ремонтна работилница - Автобаза № 2
 • 29.12.2021 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Преустройство на помещения ДЕ003, ДЕ004, ДЕ005 на приземен етаж в Дом на енергетика и изграждане на общообменна вентилация
 • 07.10.2021 г. „Монтажи Ко“ ЕООД: Изграждане на байпас на системата за аварийно техническо водоснабдяване - Бризгални басейни ЕП-1
 • 05.08.2021 г. „Асарел-Медет“ АД: Изработване на проект за обект: Ремонтни дейности в сградата на ЗМЛ и КИС
 • 13.07.2021 г. „Асарел-Медет“ АД: Реконструкция на инсталацията от разширителни съдове в ТСЦ
 • 18.11.2020 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД: Пpеустройство на съществуваща сграда „Тенекеджийска работилница СРЦ, ЕП1" за архив
 • 11.08.2020 г. „Асарел-Медет“ АД: Изграждане на хале за съхранение на сол, използвана за зимна поддръжка на пътищата
 • 30.04.2020 г. „Асарел-Медет“ АД: Работен проект за саниране на покрит склад на ниво ПС3 и ПС4, изграден с ЛТ ламарина
 • 06.11.2019 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД: Проектиране на тема: Изграждане на разширение към сградата на група „Входящ контрол"
 • 17.04.2018 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД: Подобряване на експлоатационното състояние и функционалността на обект „Ваканционно селище на АЕЦ „Козлодуй" в масив 25, ПИ505, с. Кранево, община Балчик
 • 16.09.2019 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД: Изграждане на офисни помещения и учебна зала С1 в Управление ПиУТЦ
 • 13.06.2019 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД: Захранване на външен противопожарен водопровод от помпи постоянно налягане 1 и 2 ППН, разположени в противопожарна помпена станция - 2 (ППС-2) в ЕП-1
 • 08.05.2019 г. НЕК ЕАД: Инвестиционен проект за преустройство на химическа лаборатория
 • 09.04.2019 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД: Преустройство на част от сграда „Временно котелно" за архивохранилище за Централен архив
 • 06.11.2018 г. „Софийска вода“ АД: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на помпи собствени нужди в машинна зала в ПСПВ Бистрица
 • 17.08.2018 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Проект за изграждане на помещение С105 и С106 в СК-3/СВО за дезактивация на малогабаритно оборудване
 • 16.01.2018 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Проектиране на байпасна линия на тръбопровод от ЦПС 3, 4 към Бризгални басейни в Сграда филтърна инсталация за обработка на водата към бризгални басейни
 • 14.11.2017 г. „Асарел-Медет“ АД: Преустройство на съществуваща сграда до хранилище за изотопи и обособяване на помещението за съхранение на дубликати (реджекти) от геоложки проби

 • 29.08.2017 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Авторски надзор и техническа помощ по време на изпълнение на СМР на инвестиционен проект „Монтиране на спирателна арматура на сливните тръбопроводи на системата за техническа вода група „А” на 5-ти ЕБ”
 • 02.06.2017 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Проект за реконструкция на помещение и обособяване на архив за документация на цех ХОГ"
 • 11.05.2017 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Изготвяне на работен проект на тема: „Изграждане на гараж и склад, както и на работни помещения с преустройство на съществуваща сграда в УПИ VIII, кв. 181, собственост на „АЕЦ Козлодуй" ЕАД в гр. Козлодуй за нуждите на цех „Топлоснабдяване"

 • 08.11.2016 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Преустройство на помещение 123 ИЛК в помещение за архив

 • 10.10.2016 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Препроектиране на помещение М130 в БМР за лаборатория за изпитване на хидроамортисьори
 • 22.06.2015 г. „Комос” ООД: Проектиране за изпълнение на енергоефективни мероприятия по ограждащи елементи, за подмяна на остъклени части, за реконструкция на ОВК и ВиК инсталации и за ремонт на складови помещения на сграда „Стол-2”, „АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Топлопреносни мрежи и абонатни станции

 • 05.03.2021 г. „Атоменергоремонт” АД: Разширяване на топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй
 • 04.12.2020 г. „Монтажи Ко“ ЕООД: Подмяна на амортизирани тръбопроводи от топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй - участъци по ул. „София"
 • 01.09.2020 г. „Атоменергоремонт“ АД: Разширяване на топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй - участък по ул. „Враца" между ул. „9-ти Май" и ул. „Освободител"
 • 19.11.2018 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Изграждане на нов участък от дворна мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане - участък по ул. „Васил Левски"
 • 23.03.2018 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Проектиране на нов участък от дворна мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане - участък по ул. „Враца"
 • 06.03.2017 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Проект за изграждане на нов участък от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане - участък по ул. „Ломска“
 • 03.02.2017 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Блокова абонатна станция за сгради на Логистика на запасите
 • 12.09.2016 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Проект за изпълнение на нови тръбопроводни връзки, даващи възможност инсталацията за мрежова вода 1-4 блок да работи едновременно с помпите на двете системи - 1,2 блок и 3,4 блок
 • 06.11.2015 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Подмяна амортизирани участъци от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане, за участъци: участък 5 от Северна магистрала, участък 6 от Южна магистрала
 • 21.08.2015 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Блокова абонатна станция за сграда СБК-1
 • 07.04.2015 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Проект на 4 броя блокови абонатни станции за сгради МЗ 5 и 6 блок, кота 17 за Електротехническа установка (ЕТУ) 5 и 6 блок, сграда Ново резервно захранване и сграда ОСК-2, корпус ЕРЦ
 • 02.04.2015 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Проект на 4 броя блокови абонатни станции за сгради СБК-2, ОСК-1, ХВО-1 и Стол-1
 • 23.10.2014 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Подмяна на амортизирани участъци от магистрални топлопроводи и изграждане на допълнително топлоснабдяване на битови абонати по ул. "Екзарх Йосиф" и ул. "Любен Каравелов"
 • 09.05.2014 г. Община Плевен: „Проектиране на вътрешна отоплителна инсталация, инсталация за топла вода, топлофикационно отклонение и абонатна станция за ЦДГ „Синчец” в гр. Плевен”
 • 11.04.2014 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Подмяна на амортизирани участъци от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане
 • Проект за реконструкция на съществуващи топлопроводи на площадката на ПАВЕЦ Чаира

Пожароизвестяване

 • 13.07.2017 г. НЕК ЕАД: Проект за пожарна безопасност и актуализация на проект на вентилационните инсталации за отвеждане на продуктите от горене в ПАВЕЦ „Чаира”
 • Временен обходен пътен тунел при изграждането на ВЕЦ Цанков камък
 • Производствена сграда на ВЕЦ Видима

Контролно-измервателни прибори и автоматика

 • Производствена сграда на ВЕЦ Видима

Електрозахранване и електроинсталации

 • 07.08.2019 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: Изграждане на мълниезащитна уредба на дизелгенератор за аварийно електрозахранване ДГ2 на Центъра за управление на авариите (ЦУА)
 • Склад за съхранение на трансформатори на "Електроразпределение София" към ЧЕЗ България
 • Преработка на проектна документация за подобект "топлофикационни изводи" на обект Нова землянска западна магистрала, гр. София
 • Производствена сграда на ВЕЦ Видима
 • Аспирационно-обезпрашителна инсталация на Шнекови питатели на силоз 1 и 2 на ТЕЦ Бобов Дол
 • Трансформаторен пост, уредба 10kV и външно електрическо захранване на Касов център и КПП в УПИХI
 • Вентилационни инсталации с оглед отвеждане на CO2 и продукти на горене по време и след пожар в Каверна, Трансформаторна и Кабелна галерии, ПАВЕЦ Чаира

Хладилни инсталации

 • Амонячна хладилна инсталация и етилен-гликолова инсталация - Пилко ЕООД, гр. Разград

Използване на отпадна топлина

 • 05.04.2017 г. „ЕН ЕМ КО“ ЕООД: Технико-икономическа обосновка за използване на отпадна топлина от трансформатори на п/ст „Пловдив" 400 kV, п/ст „Ст. Загора"
 • Анализ на функционирането на термопомпената инсталация при различни режими на работа на силовите трансформатори, ПАВЕЦ Чаира
 • Регионална инсталация за изгаране на болнични отпадъци и оползотворяване на отпадна топлина (инсинератор), гр. Пловдив

Обезпрашителни инсталации

 • Аспирационно-обезпрашителна инсталация на Шнекови питатели на силоз 1 и 2 на ТЕЦ Бобов Дол
 • Аспирационно-пречиствателна инсталация на транспортьорите за въглища в бункерно помещение на кота 37.5 м. на ТЕЦ Бобов Дол

За клиенти

Ако желаете или не желаете Вашия проект да фигурира в този списък, моля обърнете се към нас чрез формуляра за връзка.