Проучвания и развитие
Проучвания и развитие

Позицията пред обществото на фирма ЕНЕРЗЕЙШН е да развива изкуствата и науките в енергийните системи и инфраструктура, и да представя планове за устойчиво развитие в енергетиката, в ползва на хората, местните общности и околната среда.

Фокус

Нашите проучвания, доклади и участия в научни конференции са средствата, чрез които ние допринасяме за развитието на енергийните системи по отношение на:

Устойчиво развитие за XXI век

Светът разполага с ограничено количество изкопаеми енергийни ресурси. Ефективното им използване е част от нашата мисия.

В процеса на проектиране, стремежът ни е увеличаване на ефективността на оползотворяване на ресурсите, като едновременно се намалява вредното за околната среда въздействие от употребата им. Някои от начините за постигането на тази дългосрочна цел са:

Средство към целта

По-точното определяне на себестойността на произведената топлоенергия е допирна точка на интересите както на производителите, така и на потребителите на енергия.

Това е един от начините да се постигне крайна цена за потребителите, определена доколкото е възможно от пазарните сили на търсене и предлагане.