Отопление
Отопление

Отоплителните системи превръщат енергията за създаване на уют в дома или на работното място, или за постигането на дадени производствени и стопански цели.

Централизирани и местни отоплителни системи

При централизираните системи има изграден общ топлоизточник в отделна сграда или помещение и топлоснабдяването до сградите е чрез разпределителните външни мрежи (собствени или на топлофикационни компании, като например Топлофикация София).

Дава се предимство на местните системи (топлозточници) за ограничен на брой помещения (когато не е необходимо да се отоплява цялата сграда). Освен това, при тях лесно се оценяват разходите за отопление и себестойността на получената топлоенергия. Определяме за Вашите нужди броя и конфигурацията на необходимите Ви топлоизточници.

Отопление с възобновяеми енергийни източници

При този тип отопление проектираме използването на първоизточници като слънчева енергия, геотермална вода, вятърна енергия, водна енергия (от хидроелектроцентрали), биомаси и биогорива. Някои от възможностите, които Ви предлагаме в тази област са:

Отопление с изкопаеми енергийни източници и електроенергия

Това отопление се осъщестява с изкопаеми първоизточници като въглища, нефт, газ, и електрическа енергия. Някои от по-известните отоплителни системи с изкопаеми източници са:

Начини на предаване на топлината към помещенията

Отоплителните системи се различават не само по типа на енергоизточници, които ги захранват, но и по начина на предаване (пренсяне) на топлината до крайната точка (помещение).

Лъчисто отопление

Когато архитектурното разпределение и конструктивните параметри на сградата го позволяват, Ви предлагаме дизайн на подово, таванно или стенно лъчисто отопление със следните предимства:

Конвективно отопление

Това е най-често срещаното отопление в миналото и в настоящето. Отоплителните тела са радиатори. Голяма част от топлината се предава по конвективен път и поради тази причина има редица недостатъци в сравнение с по- икономичното и съвременно лъчисто отопление:

Не се препоръчва в случаите, когато може да се изпълни лъчисто отопление.

Топловъздушно отопление

При топловъздушното отопление въздухът се използва за топлоносител. Той се загрява в калорифери или друг вид топлообменници и се подава в отопляваното помещение. Топлината се предава посредством въздухоразпределителни устройства.

Топловъздушното отопление се използва предимно в промишлеността или за големи помещения в обществени сгради.

Горещи марки

Наши партньори в проектите за отопление са официалните доставчици на следните световни марки за оборудване: Buderus, Viesman, Hidria, DeDietrich, Wolf, Grundfos, Wilo, Sunsystem.

Предимства за Вашия бизнес

За офис паркове и производствени центрове можете да изберете предимствата на централизираното отопление, вместо индивидуални отоплителни тела.