Удостоверения за добро изпълнение
Удостоверения за добро изпълнение

На тази страница Ви предлагаме критичното мнение на част от нашите Клиенти за нашите проекти и услуги.

„Монтажи Ко“ ЕООД:

”Енерзейшн“ ООД … успешно изпълни задълженията си в договорените срокове, прецизно и с високо качество, в съответствие с нормативните и технологични изисквания, спазвайки нормативните изисквания и използвайки специалисти и ръководители с голям професионален опит.”

„НЕК ЕАД Предприятие „Язовири и каскади“:

”Специалистите на ,,Енерзейшн" ООД изпълниха качествено и в срок възложената им задача, пpи стриктно cпазване на заложените изисквания в техническата спецификация на Възложителя. Paботният npoeкт е изготвен npoфесионално и в съответствие с нормативните изисквания”

„Атоменергоремонт” АД

”Paботният npoeкт беше paзработен npoфесионално, в договорения срок и npи cпазване на всички изисквания на Техническото задание на „AEЦ Koзлодуй“ ЕАД за изпълнение на обекта. 3a вpeмето на съвместната ни работа, фирма „Енерзейшн“ ООД показа отговорно отношение към дейността, професионално отношение към задачите и отлична комуникация и ние оценяваме високо нейната работа”

„Асарел Медет” АД

”Проектната документация е изготвена професионално, качествено и в срок, при спазване на действащите нормативни изисквания”

„Национална електрическа компания“ ЕАД, Предприятие „ВЕЦ“

”Екипът извършил дейностите спази предвидения от договора срок за изпълнение. Изпълнението е според техническото задание и в съответствие с нормативните изисквания”

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”

”Екипите показаха ангажираност, бързина, професионализъм и отзивчивост при изпълнение на възложените по договора задачи. Изпълнението е изцяло в съответствие с нормативните изисквания относно предмета и напълно удовлетвори нуждите на Възложителя”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД

“Дружеството разполага с квалифицирани кадри и съвременна техника за изготвяне на качествени проекти. Постигнатите резултати от съвместната работа и показаните от страна на екипите на Изпълнителя професионален опит, технически и организационни възможности ни позволяват да дадем висока оценка на работата им и да ги препоръчаме като коректен, надежден партньор.”

НЕК ЕАД

“С работата си „ЕНЕРЗЕЙШН“ ООД показа, че е фирма, успешно представяща се при проектиране на вентилационни системи на хидроенергийни обекти и се препоръчва за участие в бъдещи проекти на компанията”

„Техномашпрогрес“ ООД

“ЕНЕРЗЕЙШН ООД разполага с висококвалифициран проектантски колектив, който изпълни заданието професионално и в съответствие с нормативните изисквания”

„Станилов” ЕООД

“Проектантският колектив на „Енерзейшн” ООД работи добросъвестно и професионално, с високо качество, спазва предвидените срокове и изпълнява работите в необходимия обем, съгласно изискванията на действащите нормативни документи и на техническите изисквания на Инвеститора”

„Асарел Медет” АД

“Проекта беше изработен на високо техническо ниво, със съвременни решения и в съответствие с нормативните изисквания. Проектантите изпълниха поетите задължения акуратно и точно.”

Национален осигурителен институт

„Енерзейшн” ООД изпълни предмета на договора в срок, включително направените огледи и измервания, при точното спазване изискванията на техническото задание за обществената поръчка, с необходимия професионализъм и в съответствие с нормативните изисквания”

„БИЦ-ИЗОТ” АД

“Фирма „Енерзейшн” ООД изпълни договорните си задължения професионално, качествено и в договорения срок.”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД

“...проекта приключи успешно в срок, качествено, при спазване на всички необходими за дейността нормативи и изисквания...”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД

“Дейностите по договора са изпълнени с много добро качество, в съответствие с всички необходими за дейността нормативни изисквания”

„Виадукт-99” ЕООД

“Услугата беше изпълнена в съответствие с действащата нормативна уредба, с високо качество и спазване на сроковете в договора”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД

“Доброто име, ниво на организация и висок професионализъм дават възможност дружеството да изпълнява договорните задължения качествено и в срок”

„Софийски имоти” ООД

“Препоръчваме техните услуги на всеки, който има нужда от обследване на сгради за оценка на енергийна ефективност”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД

„Енерзейшн” ООД е надежден партньор. Има необходимите професионален опит, технически и трудови ресурси и организационни възможности, с което гарантира доброто изпълнение на дейностите.”

Община Плевен

“Проектирането беше изпълнено добросъвестно и професионално, в срок и в необходимия обем, съгласно техническите изисквания и нормативните актове”

„БИЦ-ИЗОТ” АД

“Изключително сме доволни от качеството на работата извършена от „Енерзейшн” ООД”

Община Банско

“Изискванията, посочени в техническото задание са спазени, както и срока за изпълнение на задачата”

Асарел Медет АД

“В своята дейност специалистите от ЕНЕРЗЕЙШН ООД се отличават с професионализъм, компетентност, задълбоченост и прецизност необходими при проектирането. Фирмата изпълнява качествено и в срок дейностите, с което се е утвърдила с добро име и авторитет”

„ЕкоЕнергопроект” ООД

“Дружеството разполага с добре обучен технически и изпълнителски екип, който притежава необходимата квалификация и професионална подготовка”

ПроЕкоЕнергия ООД

“...стремеж към внимателно и в подробности вникване в същността на задачите, ангажираност, съпричастност и добросъвестност на представителите на фирмата при тяхното изпълнение”

Електроенергопроект ООД

“Всички дейности се изпълняват качествено и в срок”

Енергоремонт - Козлодуй ЕООД

“ЕНЕРЗЕЙШН ООД разполага с висококвалифицирани и компетентни специалисти”

Еко Енергопроект ООД

“При разработването на проекта са използвани всички модерни технологии и материали, прилагани в страните от ЕС, приведени в съответствие с действащото законодателство в България”

АтомТоплоПроект ООД

“...ЕНЕРЗЕЙШН ООД прояви коректност и професионализъм”

Енергомонтаж - АЕК АД

“Екипът на фирмата прояви професионализъм и стриктно спазване на сроковете при изпълнение на възложените им дейности”

НЕК ЕАД Предприятие ВЕЦ Група Рила

“Решаващо ... е опитът им в проектирането и консултантските услуги, кратките срокове за изпълнение на задачите, ангажираност към проблемите и не на последно място цената на услугата...”

Свържете се с нас по Интернет

Използвайте формуляра за връзка, за да ни изпратите Вашите въпроси или впечатления.