Сертификация по ISO 9001
Сертификация по ISO 9001

През 2010 г. престижният и акредитиран за България сертифициращ орган „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД (TÜV Rheinland Bulgaria) установи посредством проверка, че Системата за управление на качеството на Дружеството изпълнява изискванията на стандарта ISO 9001:2008 и издаде удостоверение отнасящо се за „Проектиране и консултантски услуги в гражданското строителство, промишлеността и енергетиката".

През 2018 г. представители на TUV Rheinland проведоха надзорна проверка за преминаване към стандарт ISO 9001:2015. Проверката не установи никакви недостатъци при прилагане на системата за управление на качеството и спазването на нейните изисквания и дружеството успешно премина към стандарт ISO 9001:2015. През 2019 г. срока на действие на стандарта беше удължен до 2022 година.

Какви ползи има нашата сертификация за Вас?

За да намалите рисковете във Вашата дейност, работете с хора, на които имате доверие. Стандартът ISO 9001 е внедрен и се прилага от бизнес и обществени организации в 170 страни по света. Сертификацията по стандарта ISO 9001 се препоръчва за по-голяма сигурност при избора на партньори, доставчици и подизпълнители, и при участия в обществени поръчки.

Сертифицираната Система за управление на качеството на Дружеството води до следните основни ползи за Вас:

Политика по качеството

Прочетете приетата от Ръководството на Дружеството Политика по качеството.

Значимостта на стандартите

Според Международната организация по стандартизация, смята се че стандартите допринасят за общественото благосъстояние, като подобряват икономическата ефективност – осигурявайки съвместимост и намалявайки разностранност стандартите позволяват развитието на пазарите на услуги.