Препоръки
Препоръки

На тази страница Ви предлагаме критичното мнение на част от нашите Клиенти за нашите проекти и услуги.

„Асарел Медет” АД

”Проектната документация е изготвена професионално, качествено и в срок, при спазване на действащите нормативни изисквания”

„Национална електрическа компания“ ЕАД, Предприятие „ВЕЦ“

”Екипът извършил дейностите спази предвидения от договора срок за изпълнение. Изпълнението е според техническото задание и в съответствие с нормативните изисквания”

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”

”Екипите показаха ангажираност, бързина, професионализъм и отзивчивост при изпълнение на възложените по договора задачи. Изпълнението е изцяло в съответствие с нормативните изисквания относно предмета и напълно удовлетвори нуждите на Възложителя”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД

“Дружеството разполага с квалифицирани кадри и съвременна техника за изготвяне на качествени проекти. Постигнатите резултати от съвместната работа и показаните от страна на екипите на Изпълнителя професионален опит, технически и организационни възможности ни позволяват да дадем висока оценка на работата им и да ги препоръчаме като коректен, надежден партньор.”

НЕК ЕАД

“С работата си „ЕНЕРЗЕЙШН“ ООД показа, че е фирма, успешно представяща се при проектиране на вентилационни системи на хидроенергийни обекти и се препоръчва за участие в бъдещи проекти на компанията”

„Техномашпрогрес“ ООД

“ЕНЕРЗЕЙШН ООД разполага с висококвалифициран проектантски колектив, който изпълни заданието професионално и в съответствие с нормативните изисквания”

„Станилов” ЕООД

“Проектантският колектив на „Енерзейшн” ООД работи добросъвестно и професионално, с високо качество, спазва предвидените срокове и изпълнява работите в необходимия обем, съгласно изискванията на действащите нормативни документи и на техническите изисквания на Инвеститора”

„Асарел Медет” АД

“Проекта беше изработен на високо техническо ниво, със съвременни решения и в съответствие с нормативните изисквания. Проектантите изпълниха поетите задължения акуратно и точно.”

Национален осигурителен институт

„Енерзейшн” ООД изпълни предмета на договора в срок, включително направените огледи и измервания, при точното спазване изискванията на техническото задание за обществената поръчка, с необходимия професионализъм и в съответствие с нормативните изисквания”

„БИЦ-ИЗОТ” АД

“Фирма „Енерзейшн” ООД изпълни договорните си задължения професионално, качествено и в договорения срок.”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД

“...проекта приключи успешно в срок, качествено, при спазване на всички необходими за дейността нормативи и изисквания...”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД

“Дейностите по договора са изпълнени с много добро качество, в съответствие с всички необходими за дейността нормативни изисквания”

„Виадукт-99” ЕООД

“Услугата беше изпълнена в съответствие с действащата нормативна уредба, с високо качество и спазване на сроковете в договора”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД

“Доброто име, ниво на организация и висок професионализъм дават възможност дружеството да изпълнява договорните задължения качествено и в срок”

„Софийски имоти” ООД

“Препоръчваме техните услуги на всеки, който има нужда от обследване на сгради за оценка на енергийна ефективност”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД

„Енерзейшн” ООД е надежден партньор. Има необходимите професионален опит, технически и трудови ресурси и организационни възможности, с което гарантира доброто изпълнение на дейностите.”

Община Плевен

“Проектирането беше изпълнено добросъвестно и професионално, в срок и в необходимия обем, съгласно техническите изисквания и нормативните актове”

„БИЦ-ИЗОТ” АД

“Изключително сме доволни от качеството на работата извършена от „Енерзейшн” ООД”

Община Банско

“Изискванията, посочени в техническото задание са спазени, както и срока за изпълнение на задачата”

Асарел Медет АД

“В своята дейност специалистите от ЕНЕРЗЕЙШН ООД се отличават с професионализъм, компетентност, задълбоченост и прецизност необходими при проектирането. Фирмата изпълнява качествено и в срок дейностите, с което се е утвърдила с добро име и авторитет”

„ЕкоЕнергопроект” ООД

“Дружеството разполага с добре обучен технически и изпълнителски екип, който притежава необходимата квалификация и професионална подготовка”

ПроЕкоЕнергия ООД

“...стремеж към внимателно и в подробности вникване в същността на задачите, ангажираност, съпричастност и добросъвестност на представителите на фирмата при тяхното изпълнение”

Електроенергопроект ООД

“Всички дейности се изпълняват качествено и в срок”

Енергоремонт - Козлодуй ЕООД

“ЕНЕРЗЕЙШН ООД разполага с висококвалифицирани и компетентни специалисти”

Еко Енергопроект ООД

“При разработването на проекта са използвани всички модерни технологии и материали, прилагани в страните от ЕС, приведени в съответствие с действащото законодателство в България”

АтомТоплоПроект ООД

“...ЕНЕРЗЕЙШН ООД прояви коректност и професионализъм”

Енергомонтаж - АЕК АД

“Екипът на фирмата прояви професионализъм и стриктно спазване на сроковете при изпълнение на възложените им дейности”

НЕК ЕАД Предприятие ВЕЦ Група Рила

“Решаващо ... е опитът им в проектирането и консултантските услуги, кратките срокове за изпълнение на задачите, ангажираност към проблемите и не на последно място цената на услугата...”

Свържете се с нас по Интернет

Използвайте формуляра за връзка, за да ни изпратите Вашите въпроси или впечатления.